Từ vựng tiếng Nhật lĩnh vực ngân hàng | 日本に!

Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Đăng nhập

Đăng ký ngay

Diễn đàn 日本に!là nơi mọi người cùng giao lưu và chia sẻ những kiến thức hay kinh nghiệm sống về Nhật Bản. Đừng ngại đặt câu hỏi nếu bạn chưa biết về vấn đề gì đó :)

Từ vựng tiếng Nhật lĩnh vực ngân hàng

Từ vựng tiếng Nhật lĩnh vực ngân hàng

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Nhật lĩnh vực ngân hàng, các bạn tham khảo nhé, sẽ rất cần thiết nếu tự mình ra ngân hàng mở tài khoản hoặc các giao dịch khác.

銀行(ぎんこう) : Ngân hàng
窓口(まどぐち): Quầy giao dịch
銀行員(ぎんこういん): Nhân viên ngân hàng
金庫(きんこ):Két sắt, quỹ
貸金庫(かしきんこ):Hộp ký thác an toàn
印鑑(いんかん):Con dấu cá nhân (dùng khi làm thủ tục)
口座(こうざ): Tài khoản ngân hàng
口座番号(こうざばんごう): Số tài khoản
番号札(ばんごうふだ): Thẻ ghi số thứ tự (để xếp hàng chờ)
キャッシュカード: Thẻ rút tiền
貸金(かしきん):Tiền cho vay
ローン: Nợ tài sản (nhà cửa, hiện vật)
借金(しゃっきん): Nợ tiền
返済(へんさい): Trả (nợ ngân hàng)
引き出し(ひきだし): Rút tiền mặt từ tài khoản
預け入れ(あずけいれ): Bỏ tiền mặt vào tài khoản
振込(ふりこみ):Chi trả thông qua tài khoản ngân hàng
振替(ふりかえ):Chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản khác
残高(ざんだか): Số dư trong tài khoản
残高照会(ざんだかしょうかい): Tham chiếu số dư trong tài khoản
暗証番号(あんしょうばんごう): Mã PIN, mật khẩu現金(げんきん): Tiền mặt
預金(よきん):Gửi tiền (vào tài khoản của mình), tiền ký gửi
送金(そうきん): Chuyển tiền
記帳(きちょう): Sổ kê khai (các khoản thu chi trong tài khoản)
通帳(つうちょう): Sổ ngân hàng
両替(りょうがえ): Đổi tiền
外貨両替(がいかりょうがえ):Đổi tiền nước ngoài
手数料(てすうりょう): Phí dịch vụ
振込手数料(ふりこみてすうりょう): Phí dịch vụ giao dịch chuyển khoản銀行(ぎんこう) : Ngân hàng
窓口(まどぐち): Quầy giao dịch
銀行員(ぎんこういん): Nhân viên ngân hàng
金庫(きんこ):Két sắt, quỹ
貸金庫(かしきんこ):Hộp ký thác an toàn
印鑑(いんかん):Con dấu cá nhân (dùng khi làm thủ tục)
口座(こうざ): Tài khoản ngân hàng
口座番号(こうざばんごう): Số tài khoản
番号札(ばんごうふだ): Thẻ ghi số thứ tự (để xếp hàng chờ)
キャッシュカード: Thẻ rút tiền
貸金(かしきん):Tiền cho vay
ローン: Nợ tài sản (nhà cửa, hiện vật)
借金(しゃっきん): Nợ tiền
返済(へんさい): Trả (nợ ngân hàng)
引き出し(ひきだし): Rút tiền mặt từ tài khoản
預け入れ(あずけいれ): Bỏ tiền mặt vào tài khoản
振込(ふりこみ):Chi trả thông qua tài khoản ngân hàng
振替(ふりかえ):Chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản khác
残高(ざんだか): Số dư trong tài khoản
残高照会(ざんだかしょうかい): Tham chiếu số dư trong tài khoản
暗証番号(あんしょうばんごう): Mã PIN, mật khẩu現金(げんきん): Tiền mặt
預金(よきん):Gửi tiền (vào tài khoản của mình), tiền ký gửi
送金(そうきん): Chuyển tiền
記帳(きちょう): Sổ kê khai (các khoản thu chi trong tài khoản)
通帳(つうちょう): Sổ ngân hàng
両替(りょうがえ): Đổi tiền
外貨両替(がいかりょうがえ):Đổi tiền nước ngoài
手数料(てすうりょう): Phí dịch vụ
振込手数料(ふりこみてすうりょう): Phí dịch vụ giao dịch chuyển khoản

Nguồn: Tiếng Nhật MiGo – 交流協会日本語

Giới thiệu VN DragonRa vào thường xuyên

Viết bình luận

Mã xác nhận Bấm vào hình ảnh để lấy mã xác nhận mới.